Здравейтe, уважаеми родители и ученици!

Добре дошли на страничката на българско училище "Чучулига", в Кройдън.

Училището ни начена своята дейност в началото на септември 2016 г. и сега продължаваме за трета учебна година да работим с родителите и децата от Кройдън и близките квартали на Южен Лондон.

Обучението се провежда в съответствие с Постановление на МС № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина и училището ни работи в строго съответствие с разпоредбите на Министерството на образованието и науката.

От новата 2018-2019 учебна година Българско училище „Чучулига“ е вписано в Списъка на Министерството на образованието и науката (под № 24) и работата му се наблюдава и контролира от министерството; училището получава от българското министерство и финансова подкрепа за провеждане на своите дейности.

Mили ученици,

В нашето училище заедно с много нови приятели ще научите добре езика, ще опознаете историята и природата на България, ще се потопите във великолепното културно наследство на народа ни.

Приемаме ученици за учебната
2018 / 2019 г.

Обучение

Обучението се провежда съгласно изискванията на министерството на образованието и науката в България, по утвърдените програми по български език и литература, история на България и география на България, от подготвителна група до XII клас.

За учениците, които все още не говорят английски, училището организира часове по английски език, а за тези, които не говорят български, организираме занятия и по български език.

Учебни седмици

 • Септември 2018: 15, 22, 29
 • Октомври 2018: 6, 13, 20
 • Ноември 2018: 3, 10, 17, 24
 • Декември 2018: 1, 8, 15
 • Януари 2019: 5, 12, 19, 26

Всичко: 17 учебни седмици

Ваканции

 • 22 - 28 октомври 2018 – ваканция на английските училища
 • 16 декември 2018 – 4 януари 2019 г. – Коледна ваканция

 • Февруари 2019: 2, 9, 16
 • Март 2019: 2, 9, 16, 23, 30
 • Април 2019: 6, 27
 • Май 2019: 4, 11, 18, 25
 • Юни 2019: 8, 15, 22, 29

Всичко: 18 учебни седмици

Ваканции

 • 18 – 24 февруари 2019 г. – ваканция на английските училища
 • 8 – 22 април – Великденска ваканция (според английския училищен календар)
 • 27 май – 2 юни 2019 – ваканция на английските училища

Предучилищната група и 1-4 клас приключват учебните занятия на 25 май (31 учебни седмици).
5-7 клас приключват на 15 юни (33 учебни седмици).
8-12 клас приключват на 29 юни (35 учебни седмици).


Учебни предмети

Начални класове

 • Български език
 • Роден край
 • Човек и общество

Прогимназиални класове

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика

Учебен план

Учебни програми

Училищен живот

Отбелязване Деня на народните будители с ученици от предучилищната група, първи и втори клас:

децата отбелязват деня на будителите

Коледно тържество в училище "Чучулига":

Училищният живот на „Чучулига“ е разнообразен и включва най-различни дейности. Ученето е приятно и непременно се редува с игри и занимания. През междучасията организираме игри на двора или в класната стая, а също така хубаво си похапваме.

Галерия

Ръководство

Училището се ръководи от опитен учител, отделните учебни предмети се преподават учители с висока квалификация, а цялостната му работа се наблюдава и се подкрепя от Родителски съвет.

Нели Кожухарова e основател и ръководител на училището.

Преподавател с 25 годишен опит във всички образователни степени в България - в детска градина и предучилищни групи, в началния и средния курс, както и в системата на висшето образование на международно ниво – преподавател по български език и по история на България в руския православен университет „Св. Йоан Богослов” в Москва, в периода 2003-2007 г. Автор на книгата „И бе благословено царството му”, посветена на 1100 годишнината от кончината на св. цар Борис І, и статии и изследвания по средновековна и съвременна българска история.

Д-р Валентин Кожухаров, учител с над 30 годишен педагогически опит; начева учителската си дейност през 1979 г. като начален учител, след което преподава в различни степени на българската образователна система. Дългогодишен преподавател във филологическия и в богословския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, както и в колежи и университети в Русия, Унгария и Великобритания, включително преподавател и методист в курсове за получаване на педагогическа правоспособност. Докторската му дисертация разглежда дидактическите аспекти на началното и средното образование в България. Автор е на голям брой книги и множество статии, член е на международни организации, работещи в сферата на образованието и на християнското възпитание. През последните петнадесет години взема участие в над сто международни научни форуми, с изнесени доклади и публикации, и е член на университетски изпитни комисии, редактор на научни изследвания в няколко научни списания и консултант по въпросите на образованието в европейската училищна система към Съвета на Европа в рамките на международната образователна платформа „Европейска комисия за отношенията църква-училище“.

Зори Бърнър е композитор и художествен ръководител на вокален ансамбъл Peregrina EnChantica, с който представя на лондонската публика византийския тип ортодоксални песнопения (български разпев), както и свои авторски творби, които са част от реализацията на нейни артистични проекти.

В допълнение към музикалното си образование и творческа кариера, Зори е завършила английска филология, и е магистър по Британистика. Запис на неин урок с ученици от Велико Търново е използван от комисията по култура и образование на Европейския парламент в Брюксел като пример за високото ниво на методическа подготовка и педагогически умения на българските учители.

Не само като педагог, но и като изящна артистична личност, Зори Бърнър допринася както за високото образователно ниво на нашите ученици, така и за тяхното креативно, музикално, танцово и общокултурно развитие, насочено към съхраняване и обогатяване на българската култура и традиции.

Родителски съвет

В съответствие с положенията на Постановление на МС №90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина, в нашето училище още от основаването му през есента на 2016 г. функционира Родителски съвет, който подпомага осъществяването на училищните дейности. Постановлението ясно описва задачите, които стоят пред този съвет:

1. осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;

2. обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;

3. съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при организиране на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции (из ал. 5 на чл. 10 на Постановлението).

Ал. 7 и 8 на същият член посочва, че Родителският съвет изготвя годишен доклад със становище за резултатите от дейността на българското неделно училище. Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли.

Родителският съвет (РС) на училище "Чучулига" включва следните родители:

1. Г-жа Светослава Господинова - председател на РС (майка на ученик в 5 клас)

2. Г-н Костадин Илиев - член на РС (баща на ученик във 2 клас)

3. Г-жа Борислава Такова - член на РС (майка на ученичка в 3 клас)

4. Г-жа Красимира Димитрова - член на РС (майка на ученик във 2 клас).

Училищна такса

Училището ни се издържа от годишна такса в размер на £220 за първо дете и £160 за второ, трето и т.н. дете. Таксата се заплаща в началото на учебната година, като може да бъде внесена наведнъж или на два пъти - през септември и през февруари.

Извънкласни дейности

Музика

Музикални занятия базирани на адаптирани образци на българската фолклорна музика, съвременни музикално-драматични творби за деца и популярни български песни. Програмата по музика е фокусирана върху запознаване с тези образци на българското музикално изкуство, изграждане и обогатяване на уменията те да се изпълняват, формиране на желание за самостоятелно музициране, включително за създаване на собствени творби.

Танци

Занятия по специално подготвена хореографска програма от български фолклорни танци.

Художествено творчество и приложно изкуство

Творчески занимания с практическа насоченост, използвайки материали от цветна хартия, картон, плат, прежда, конци, за създаване на разнообразни предмети за бита; дизайн на народни шевици, дизайн и ушиване на части от народна носия, както и съчетаване на елементи на български носии със съвременно облекло.