Уважаеми родители и ученици!

Добре дошли на страничката на българско училище "Чучулига", в Кройдън.

Училището ни начена своята дейност в началото на септември 2016 г. и сега продължаваме за трета учебна година да работим с родителите и децата от Кройдън и близките квартали на Южен Лондон.

Обучението се провежда в съответствие с Постановление на МС № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина и училището ни работи в строго съответствие с разпоредбите на Министерството на образованието и науката.

Българско училище „Чучулига“ е вписано в Списъка на Министерството на образованието и науката (под № 34) и работата му се наблюдава от него; училището получава от българското министерство и финансова подкрепа за провеждане на своите дейности.

Скъпи деца!

Искаме да ви уверим, че в нашето училище не само ще научите добре българския език, но и ще опознаете историята и природата на България, ще се потопите във великолепното културно наследство на народа ни. Същевременно в школото ни ще срещнете много нови приятели, с които чудесно ще прекарвате времето си!

Приемаме ученици за учебната
2019 / 2020 г.

Обучение

Обучението се провежда съгласно изискванията на министерството на образованието и науката в България, по утвърдените програми по български език и литература, история на България и география на България, от подготвителна група до XII клас.

За учениците, които все още не говорят английски, училището организира часове по английски език, а за тези, които не говорят български, организираме занятия и по български език. Занятия по английски или по български език може да се организират и за възрастни, при което обучението се провежда под формата на частни уроци; за повече подробности вижте по-долу секцията "Извънучилищните дейности на Чучулига"; можете също така да ни пишете или да ни се обадите

Внимание: През учебната 2019-2020 г. можем да организираме обучение по български език за децата, които не говорят езика, като отделна паралелка на училището, занимаваща се следобед след часовете на децата в английските им училища. Подробности около сформирането на паралелката можем да предоставим към 28 септември, когато редовните паралелки на училището вече са окончателно оформени и имаме сведения за броя на децата, които не говорят български език.

Учебни седмици

 • Септември 2019: 14, 21, 28
 • Октомври 2019: 5, 12, 19
 • Ноември 2019: 2, 9, 16, 23, 30
 • Декември 2019: 7, 14, 21
 • Януари 2020: 11, 18, 25

Всичко: 17 учебни седмици

Ваканции

 • 22 - 26 октомври 2019 – ваканция на английските училища
 • 22 декември 2019 – 10 януари 2020 г. – Коледна ваканция

 • Февруари 2020: 1, 8, 15, 29
 • Март 2020: 7, 14, 21, 28
 • Април 2020: 4, 25
 • Май 2020: 2, 9, 16, 23, 30
 • Юни 2020: 6, 13, 20, 27

Всичко: 19 учебни седмици

Ваканции

 • 17 – 22 февруари 2020 г. – ваканция на английските училища
 • 5 – 22 април 2020 г. – Великденска ваканция (според английския училищен календар)
 • 25 май – 1 юни 2020 – ваканция на английските училища

Предучилищната група и 1-4 клас приключват учебните занятия на 23 май 2020 г. (31 учебни седмици).
5-7 клас приключват на 6 юни 2020 г. (33 учебни седмици).
8-11 клас приключват на 20 юни 2020 г. (35 учебни седмици).


Учебни предмети

Начални класове

 • Български език
 • Роден край (като допълнителна учебна дейност)
 • Човек и общество (като допълнителна учебна дейност)

Прогимназия и гимназия

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика

Учебен план

Учебни програми

Училищен живот

Училищният живот на „Чучулига“ е разнообразен и включва най-различни дейности. Ученето е приятно и непременно се редува с игри и занимания. През междучасията организираме игри на двора (при хубаво време) или в класната стая, а също така си похапваме и си почиваме.

Отбелязване Деня на народните будители

децата отбелязват деня на будителите

Коледно тържество в училище "Чучулига"

Ръководство

Училището се ръководи от опитен учител, отделните учебни предмети се преподават от учители с висока квалификация, а цялостната му работа се наблюдава и се подкрепя от Родителски съвет.

Нели Кожухарова e основател и ръководител на училището.

Преподавател с 25 годишен опит във всички образователни степени в България - в детска градина и предучилищни групи, в началния и средния курс, както и в системата на висшето образование на международно ниво – преподавател по български език и по история на България в руския православен университет „Св. Йоан Богослов” в Москва, в периода 2003-2007 г. Автор на книгата „И бе благословено царството му”, посветена на 1100 годишнината от кончината на св. цар Борис І, и статии и изследвания по средновековна и съвременна българска история.

Валентин Кожухаров, учител с над 30 годишен педагогически опит; начева учителската си дейност през 1979 г. като начален учител, след което преподава в различни степени на българската образователна система. Дългогодишен преподавател във филологическия и в богословския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, както и в колежи и университети в Русия, Унгария и Великобритания, включително преподавател и методист в курсове за получаване на педагогическа правоспособност. Научният труд, с който става доктор на богословските науки, разглежда дидактическите аспекти на началното и средното образование в България. Автор е на голям брой книги и множество статии, член е на международни организации, работещи в сферата на образованието и на християнското възпитание. През последните петнадесет години взема участие в над сто международни научни форуми, с изнесени доклади и публикации, и е член на университетски изпитни комисии, редактор на научни изследвания в няколко научни списания и консултант по въпросите на образованието в европейската училищна система към Съвета на Европа в рамките на международната образователна платформа „Европейска комисия за отношенията църква-училище“.

Зори Бърнър е композитор и художествен ръководител на вокален ансамбъл Peregrina EnChantica, с който представя на лондонската публика византийския тип ортодоксални песнопения (български разпев), както и свои авторски творби, които са част от реализацията на нейни артистични проекти.

В допълнение към музикалното си образование и творческа кариера, Зори е завършила английска филология, и е магистър по Британистика. Запис на неин урок с ученици от Велико Търново е използван от комисията по култура и образование на Европейския парламент в Брюксел като пример за високото ниво на методическа подготовка и педагогически умения на българските учители.

Не само като педагог, но и като изящна артистична личност, Зори Бърнър допринася както за високото образователно ниво на нашите ученици, така и за тяхното креативно, музикално, танцово и общокултурно развитие, насочено към съхраняване и обогатяване на българската култура и традиции.

Администриране на училището

Българско училище "Чучулига" се администрира както от страна на учредителния орган, така и от страна на ръководството на самото училище. Учредителният орган, регистриран в Companies House като дружество с ограничена отговорност, осъществява цялостно наблюдение над дейността на училището, а училищни администратори и представители на Родителския съвет осъществяват управление на училището по конкретни негови дейности.

Бизнес администратор на училището е г-н Валентин Кожухаров, членове на комисията по назначенията са училищният ръководител, председателят на Родителския съвет и бизнес администраторът. Всички служители на училището имат проверено свидетелство за съдимост (DBS според английската система за удостоверенията за съдимост), а на кандидатите да постъпят на работа в училището администрацията съдейства за издаването на такива свидетелства. Отговорник за тази процедура е училищният бизнес администратор.

Българско училище "Чучулига" осъществява дейността си в съответствие с изискванията на английската образователна система за безопасност при работа с деца и възрастни в училищна среда (Safeguarding Children and Adults in Education), включително приетите в Англия разпоредби, предписания и препоръки по отношение на безопасната работа с деца и възрастни в училищата. Отговарящ за безопасността и защитата на децата и служителите (ОБДС) е бизнес администраторът на училището г-н Валентин Кожухаров, а контролен орган по безопасността е председателят на Родителския съвет.

Родителски съвет

Родителският съвет (РС) на училище "Чучулига" включва следните родители:

1. Г-жа Светослава Господинова - председател на РС (майка на ученик в 6 клас)
2. Г-н Костадин Илиев - член на РС (баща на ученик в 3 клас)
3. Г-жа Борислава Такова - член на РС (майка на ученичка в 4 клас)
4. Г-жа Красимира Димитрова - член на РС (майка на ученик в 3 клас).

В съответствие с положенията на Постановление на МС №90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина, в нашето училище още от основаването му през есента на 2016 г. функционира Родителски съвет, който подпомага осъществяването на училищните дейности. Постановлението ясно описва задачите, които стоят пред този съвет:

 1. Осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;
 2. Обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
 3. Съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при организиране на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции (из ал. 5 на чл. 10 на Постановлението).

Ал. 7 и 8 на същият член посочва, че Родителският съвет изготвя годишен доклад със становище за резултатите от дейността на българското неделно училище. Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли.

Извънкласни дейности

Музика

Музикални занятия базирани на адаптирани образци на българската фолклорна музика, съвременни музикално-драматични творби за деца и популярни български песни. Програмата по музика е фокусирана върху запознаване с тези образци на българското музикално изкуство, изграждане и обогатяване на уменията те да се изпълняват, формиране на желание за самостоятелно музициране, включително за създаване на собствени творби.

Танци

Занятия по специално подготвена хореографска програма от български фолклорни танци.

Занятията на групата по народни хора и ръченици, които се провеждат в училището в Кейтъръм продължават и през новата учебна година 2019-2020. Ще се опитаме да организираме група за народни танци и в училището в Кройдън.

Художествено творчество и приложно изкуство

Творчески занимания с практическа насоченост, използвайки материали от цветна хартия, картон, плат, прежда, конци, за създаване на разнообразни предмети за бита; дизайн на народни шевици, дизайн и ушиване на части от народна носия, както и съчетаване на елементи на български носии със съвременно облекло.

Училищна такса

Училището ни се издържа от годишна такса в размер на £220 за първо дете и £160 за второ, трето и т.н. дете. Таксата се заплаща в началото на учебната година, като може да бъде внесена наведнъж или на два пъти - през септември и през февруари.

Моля внасяйте таксите по банкова сметка в Barclays Plc, IBAN: BG64BUKB 204545 636121 39, SWIFTBIC: BUKBGB22, sort code: 20-45-45, account No: 63612139. За основание за плащането пишете името и фамилията на детето.

Моля ви да заплатите таксите до края на месец септември, а за втория срок - до края на месец февруари.

Извънучилищните дейности на "Чучулига"

В Българско училище "Чучулига" имаме възможност да извършваме няколко вида услуги, които живеещите във Великобритания могат да ползват, като ги уверяваме, че всяка една услуга се осъществява с възможното най-високо качество и най-кратки срокове на изпълнение.

Макар е непряко свързани с учебния процес, тези услуги се вписват в общата рамка на образователната и просветната дейност на училището, но се изпълняват в офиса на организацията, учредила училището, в извънучебно време.

• преводаческа дейност: извършваме преводи от и на български, английски и руски езици.

• редактиране и коригиране на текстове на български, английски и руски езици, независимо от броя на страниците.

сканиране и печат (цветен и черно-бял): сканираме и отпечатваме документи и текстове (с размер до А4) с неограничен брой страници, като на желаещите предоставяме (изпращаме по имейл) и сканираните изображения;

езикови курсове: организираме курсове за овладяване на горните три езика на всички нива на компетентност;

издателска дейност: издаваме брошури, диплянки, книги и други печатни материали, което включва подготовка, редакция, страниране, предпечат и печат на съответното издание, а също така оказване на помощ при разпространението на издадените от нас материали.

помощ и съвети в научната област: даваме съвети на онези, които имат намерение да пишат или са в процес на писане или приключване на научен труд (училищни проекти и задания, писмени работи, зададени от колежи или университети, включително тезиси, дисертации, докторати и т.н.) и помагаме за по-доброто разбиране на същността на научната дейност и по какъв начин това се отнася до конкретната разработка на изпълняващия заданието. Оказваме помощ и даваме съвети върху научни съчинения само в областта на хуманитарните науки и по-конкретно на историята, лингвистиката, психологията, философията, теологията и религията, науките за гражданското общество и правата на човека, културни изследвания, международни отношения и др. подобни.

За повече подробности относно услугите на "Чучулига" вижте документа Chuchuliga Services and Price List или ни пишете на имейл chuchuliga.uk@gmail.com или ни се обадете. Обърнете внимание, че родителите и учениците на "Чучулига" получават отстъпка от 25% от обявените от нас цени за съответните услуги! Същата отстъпка правим и за ученици и студенти, както и за онези, които материално са затруднени.